Gracanica Community Festival 2024

Dedication

Dormition of the Holy Theotokos: Our Church’s Dedication

The Feast of the Dormition or Falling Asleep of the Theotokos commemorates the death, resurrection, and glorification of Christ’s mother. To help us in our preparation of the feast, it is preceded by a two week fast.  As with the Nativity of the Virgin (September 8/21) and the feast of her Entrance to the Temple (November 21/December 4), the Feast of the Dormition also comes from the Tradition of the Church.

 There we learn that Mary died as all people die because she had a mortal human nature affected by the corruption of this world.  The Church proclaims that Mary needed to be saved by Christ just as all of us are saved from trials, sufferings, and death of this world.  Having truly died, she was raised by her Son as the “Mother of Life” and already participates in the eternal life of paradise which is prepared and promised to all who “hear the word of God and keep it.” (Luke 11:27-28)  Finally, we celebrate the fact that what happens to Mary happens to all who imitate her holy life of humility, obedience and love.

It is important to remember that there are no relics of the Theotokos. Their existence has never been mentioned throughout history.  At one time in Constantinople there was a center of pilgrimage where the belt and veil of the Virgin were venerated. 

 Adapted from The Orthodox Church, Volume II: Worship, by Fr. Thomas Hopko.

From the Tradition of the Church

Following the day of Pentecost, the Theotokos remained in the city of Jerusalem, comforting the infant Christian community.  She was living in the house of the beloved Apostle John, later the Evangelist.  At the time of her death (tradition states she was in her early fifties) many of the Apostles were scattered throughout the world preaching the Gospel.  All but Thomas were miraculously brought to the Virgin aloft on clouds.      
As they stood around her bedside, she commended her spirit to the Lord and Jesus descended from Heaven, taking up her soul in His arms. The Apostles sang the funeral hymns in her honor and carried her body to a tomb in Cedron near Gethsemane.  When a Jewish man tried to interrupt their solemn procession, an angel of the Lord came and punished him by cutting off his hands, which were later healed.

As they stood around her bedside, she commended her spirit to the Lord and Jesus descended from Heaven, taking up her soul in His arms. The Apostles sang the funeral hymns in her honor and carried her body to a tomb in Cedron near Gethsemane.  When a Jewish man tried to interrupt their solemn procession, an angel of the Lord came and punished him by cutting off his hands, which were later healed.

The Apostle Thomas arrived on the third day and wished to see the Virgin for the last time.  They discovered an empty tomb.  Church tradition relates that the Theotokos was resurrected bodily and taken to heaven, the same reward that awaits all the righteous on the Last Day.

About the Icon

The Theotokos is depicted upon the funeral bier.

Christ, standing behind the Theotokos, is her Son, Who has come to receive His Mother’s soul into heaven; He holds in His left arm an infant in white, symbolizing the soul of the Theotokos reborn in her glory in heaven; Christ also is robed in white and appears in an aureole (elongated halo) depicting the Light of His Divinity.

The Apostles are depicted on either side of the bier stand the Apostles; the group on the left is led by St. Peter who stands at the head of the bier; the group on the right is led by St. Paul who stands at the foot of the bier.

Below the bier is a figure of Antonius the Jew, who tried to disrupt the procession, was punished, but later repented of his sins and embraced Christianity through Baptism.

Troparion (Tone 1)

          In giving birth, you preserved your virginity!

          In falling asleep you did not forsake the world, O Theotokos!

          You were translated to life, O Mother of Life,

          And by your prayers you deliver our souls from death!

Kontakion (Tone 2)

          Neither the tomb, nor death, could hold the Theotokos,

          Who is constant in prayer and our firm hope in her intercessions.

          For being the Mother of Life,

          She was translated to life by the One who dwelt in her virginal womb!

Наша Црква је посвећена Успењу Пресвете Богородице

Празник Успења или уснућа Пресвете Богородице обележава њену смрт , васкрсење , и слављење мајке Христове . Да нам помогне у нашој припреми празника, претходи нам две недеље поста . Као и код Рођења Пресвете Богородице ( 8. септембар / 21) и празника Улазка Богородичног у храм ( новембар 21/Децембер 4 ) , тако и Празник Успења Пресвете Богородице произлази из традиције Цркве .

     Пресвета Марија је умрла као и сви људи што умиру због првородног греха . Црква сматра да је Пресвета Марија морала да буде спасена од Христа да би се и сви ми спасили од суђења , патње, и смрт овог света . Пошто је она умррла , Христос је узвисио као ” мајку живота ” и она учествује у вечном животу раја који је припремљен и обећан за све оне који ” слушају реч Божију и држе је . ” ( Лука 11:27-28 ) Најзад , ми славимо чињеницу да је оно што се десило са Пресветом Маријом десиће се и свима који живе светим животом у послушности и љубави .

          Важно је споменути да не постоје свети земаљски остаци Пресвете Богородице . Њихово постојање никада није поменуто током историје . У једном тренутку у Цариграду је био центар ходочашћа , где су се поклонили појасу и покрову Богородичном .
 
Преузето из Православне цркве, том 2: богослужење, о.Томас Хопко 

Традиције Цркве

       Након Педесетнице ,Богородица је остала у граду Јерусалиму ,за утеху младе хришћанске заједнице . Она је живела у кући са пресветим апостолом Јованом , касније и јеванђелистом . О времену њене смрти (традиција наводи да је у својим раним педесетим годинама преминула ) многи од апостола били су расути по свету проповедајући Јеванђеље . Сви Апостоли сем апостола Томе су чудесно дошли Пресветој Богородици донешени на облацима .

          Док су стајали око њеног кревета , она предаде дух Господу и Исус сиђе с неба , узимајући јој душу у наручје . Апостоли су певали химне сахране у њену част и тако њено тело ставили у гробницу у близини Кедрона Гетсиманијиског . Када је један јеврејски човек покушао да прекине ову свечану поворку ,анђео Господњи је дошао и казнио га одсецањем руку, које су касније излечене.

          Апостол Тома је стигао трећег дана и пожелео да види Богородицу последњи пут . Они су открили празан гроб . Црквено предање говори да је Богородица васкрсла телесно и узет на небо, исту награду коју очекују сви праведници последњег дана .

О икони

Богородица је приказана на одру сахране .

          Христос , стоји иза Богородице.  Њен син, који је дошао да прими душу своје мајке. Он држи у левој руци новорођенчета у белом , који симболизује душу Богородице , Христос са одором беле боје и појављује се са ореолом ( издуженим ореолом ) приказује Светлост Његовог Божанства .

          Апостоли су приказани на обе стране како стоје на одру , групу лево предводи Свети Петар, који стоји на челу одра, групу са десне стране предводи свети апостол Павле , који стоји у подножју одра .

           Испод одру је  Антониус јеврејин , који је покушао да поремети поворку, био је кажњен , али се касније покајао за своје грехе и прихватио хришћанство и крстио.