Gracanica Community Festival 2024

Easter Message from Bishop Mitrofan and Fr. Vladimir

A Message from Bishop Mitrofan

Нека васкрсне Бог и нека се расеју непријатељи његови и нека бјеже од лица Његовог они који га мрзе (Пс. 67, 1)
Пред Васкрс, 2024

Драга браћо и сестре, Овим пророчким речима Псалмопојца Давида Свете Црква отвара Пасхалну службу, на јутрењу, а потом и нa часовима и коначно на Светој божанственој Литургији. Тиме се потврђује да је од давнина овај псалам био укључен у богослужење Нове Пасхе. Који је то Бог који треба да васкрсне? Ако треба да васкрсне онда треба и да умре, да буде положен у гроб, сахрањен. То може бити само Бог Син, Друго Лице Свете Тројице, Господ Исус Христос, обећани Месија-Помазаник, «који је распет за нас у време Понтија Пилата, и страдао и био погребен». И Својим распећем већ је победио своје духовне непријатеље, како вели Св. Апостол Павле: «И избриса обвезницу која нас прописима оптуживаше и бјеше против нас, и уклони је приковавши је на крст; разоружавши началства и власти, жигоса их јавно, побједивши на њему» (Кол. 2, 14-15). А те Своје непријатеље потпуно ће расточити (победити) Својим славним Васкрсењем. Најпре ђавола и његове слуге, а потом грех и смрт. Како каже Свети Апостол Павле: «Посљедњи непријатељ укинуће се смрт?» (I Кор. 15, 26). Ево скоро два миленијума прослављамо Христово Васкрсење, “Празник над празницима и Славље над слављима”. И то је прослављање увек ново, увек савремено. Зашто? Зато што оно и данас духовно васкрсава из грешног стања свакога онога који верује у Васкрслог Христа. Оно нам објављује и објашњава тајну нашег живота и смрти. Али не само тајну нашу него и све творевине, то јест да ништа смрћу не пропада, те да ће се на крају сва природа преобразити. Ту се види да је тајна живота неуништива. И у свему што је живо усађен је закон да се роди, расте и умире. Погледајмо само на пшенично зрно. Сеје се једно да би донело стоструки плод. Није ли сам Господ објаснио своју смрт и васкрсење овим примером рекавши: “Заиста, заиста вам кажем, ако зрно пшенично паднувши на земљу не умре, онда једно остане; ако ли умре, род многи доноси” (Јн. 12, 24). Размислимо мало о овој тајни. У јесен се посеје пшеница и остане преко зиме под мразом, студени, снегом. Али кад дође пролеће и сунце загреје земљу, почиње да расте, разбијајући окове леда и тврдоћу земље. И зрно, које је пре тога умрло, распавши се, изгубивши своју срж и кору, али не губећи животворну клицу, израсло је у многородни клас. Није ли то победа смрти кроз смрт у овој створеној природи? Јесте. То је за нас тајна. А тајна живота је тесно повезана са тајном смрти. И обратно, тајна смрти је везана за тајну живота. Господ Исус Христос као Бог није морао да умре. Али је примио људску смртну природу да би је учинио бесмртном кроз Своју смрт. Друкчије се смрт не би могла победити, не би могла исцелити од смртности и трулежности. Драга браћо и сестре, Немојмо се стидети да ових светлих и светих дана поздрављамо једни друге, па чак и наше непријатеље, уместо: добро јутро, добар дан, добро вече, најрадоснијим поздравом: Христос васкрсе! И кога имамо да се стидимо? Васкрслог Христа? Светих Апостола, Мученика, Јерараха, Преподобних Отаца и Мајки, који су својим животима и смрћу потврдили истину над истинама да је Исус Спас васкрсао из мртвих? А тешко нама ако се ми Њега постидимо! Јер ће се и Он нас постидети пред Анђелима и Оцем Својим небеским (Лк. 9, 26).

Понесимо, трчећи својим домовима, светлост и радост Христовог Васкрсења, као што су жене Мироносице и Апостоли трчали да га објаве својим најближим. А Васкрсли Христос пробудиће оне који са вером и надом духовно спавају, како рече Св. Апостол Павле: “Устани ти који спаваш и васкрсни из мртвих, и обасјаће те Христос” (Еф. 5, 14). И не допустимо да се светлост Васкрслог Христа икада удаљи из душе наше коју смо још на Св. Крштењу примили, а нарочито у Светом Причешћу. Не заборавимо да светлост Христова просвећује све оне који Га вером и љубављу примају. Светлост Христова просвећује све. А она се највише пројавила у Његовом Васкрслом Телу.
Посебно ових дана сетимо се наше браће и сестара на Косову и Метохији, који пате и страдају већ деценијама, па стотинама година. Такозвана влада Приштине настоји на сваки начин да им загорча живот. Али надамо се у Васкрслог Господа Христа, као и све свете Косовске Мученике и Праведнике да ће наш народ издржати и остати на својим огњиштима чувајући своје манастире, храмове и своја огњишта, то јест своју свету косовско-метохијску земљу.

Сетимо се наше браће који су прогнани са својих огњишта из Хрватске и Федерације Босне и Херцеговине. Поменимо у нашим молитвама православние хришћане, у Украјини, Русији, Сирији, и однедавно у Палестини и Израелу. Колико има само побијене деце, мајки, отаца, браће и сестара? Колико има болесних, босих, голих, жедних, гладних, бескућника и без најосновнијих услова за живот, за које је Он пролио Своју пречисту крв? Зато помозимо колико год можемо. Па чак и чаша хладне воде неће пропасти (Мт. 10, 42). Јер је Спаситељ положио живот Свој за све њих. Нека би их Васкрсли Господ духовно и физички укрепио и просветио, да би пребродили сва страдања, патње и невоље, и да осете барем мало радост и лепоту живота.
Благодаримо Вам свима на Вашој несебичној помоћи нашој Епархији, манастиру, црквама, и свима онима којима је она била потребна. Нека Вам Васкрсли Господ Исус Христос врати Својим небеским непролазним Царством. Да нас све прими макар и у последњем часу покајане, као покајаног разбојника, речима: «Заиста ти кажем, данас ћеш бити са мном у рају» (Лк. 23, 43).
Од срца и душе топло Вас поздрављамо најрадоснијим поздравом:

ХРИСТОС ВАСКРСЕ!
ВАИСТИНУ ВАСКРСЕ!

Ваш молитвеник у Васкрслом Господу, ЕПИСКОП КАНАДСКИ

RESURRECTION, 2024
Let God arise, let his enemies be scattered:
let them also that hate him flee before him. (Ps. 68:1)

Dear brothers and sisters,

With these Holy prophetic words of the Psalmist David the Church opens the Paschal service, at matins, and then at the hours and finally at the Holy Divine Liturgy. This confirms that from ancient times this psalm was included in the service of the New Passover.
What kind of God is He who needs to be resurrected? If He needs to be resurrected, then He also must die, be laid in a grave, buried. It can only be God the Son, the Second Person of the Holy Trinity, the Lord Jesus Christ, the promised Messiah-Anointed One, “who was crucified for us at the time of Pontius Pilate, and suffered and was buried.” And with His crucifixion, He already defeated His spiritual enemies, as St. Apostle Paul states: “having wiped out the handwriting of requirements that was against us, which was contrary to us. And He has taken it out of the way, having nailed it to the cross. Having disarmed principalities and powers, He made a public spectacle of them, triumphing over them in it.” (Col. 2: 14-15).
And He will completely destroy (defeat) His enemies with His glorious Resurrection. First the devil and his servants, and then sin and death. As the Holy Apostle Paul says: “The last enemy that will be destroyed is death?” (I Cor. 15: 26).
For almost two millennia we have been celebrating Christ’s Resurrection, the “Holiday of Holidays and Celebration of Celebrations”. And that celebration is always new, always contemporary. Why? Because even today it spiritually resurrects everyone who believes in the Risen Christ from their sinful state. It reveals and explains to us the mystery of our life and death. But not only our mystery, but also of all creation, that is, that nothing perishes with death, and that in the end all nature will be transformed. There you can see that the secret of life is that it is indestructible. And in everything that is alive, the law is instilled to be born, grow and die. Let’s look at just a grain of wheat. Sow once to bear a hundredfold. Didn’t the Lord Himself explain His death and resurrection with this example, saying: “Truly, truly, I say to you, unless a grain of wheat falls into the earth and dies, it remains alone; but if it dies, it bears much fruit.” (John 12: 24).
Let’s think a little about this secret. In the fall, wheat is sown and remains over the winter under frost, cold, snow. But when spring comes and the sun warms the earth, it begins to grow, breaking the chains of ice and the hardness of the earth. And the grain, which died before that, disintegrating, losing its core and skin, but not losing its life-giving germ, grew into a multi-fruited ear. Is that not the victory of death through death in this created nature? It is. That is for us a mystery. And the mystery of life is closely connected with the mystery of death. And vice versa, the mystery of death is linked to the mystery of life.
The Lord Jesus Christ as God did not have to die. But He took on human mortal nature to make it immortal through His death. Otherwise, death could not be defeated, it could not be healed from mortality and decay.
Dear brothers and sisters,
Let’s not be ashamed to greet each other and even our enemies on these bright and holy days, instead of: good morning, good afternoon, good evening, with the most joyful greeting: Christ is risen! And who do we have to be ashamed of? The Risen Christ? Holy Apostles, Martyrs, Hierarchs, Venerable Fathers and Mothers, who confirmed with their lives and deaths the truth above all truths that Jesus the Savior rose from the dead? And woe to us if we are ashamed of Him! Because He will also be ashamed of us before the Angels and His heavenly Father (Lk. 9: 26).
Let us carry, running to our homes, the light and joy of Christ’s Resurrection, just as the Myrrh-bearing women and the Apostles ran to announce it to their closest ones. And the Risen Christ will wake up those who are spiritually asleep with faith and hope, as St. Apostle Paul states: “Awake, you who sleep, Arise from the dead, And Christ will give you light” (Eph. 5: 14). And let’s not allow the light of the Risen Christ to ever depart from our souls, which we received at Holy Baptism, and especially at Holy Communion. Let us not forget that the light of Christ enlightens all those who receive Him with faith and love. The light of Christ enlightens everything. And it was most revealed in His Risen Body.
Especially these days, we remember our brothers and sisters in Kosovo and Metohija, who have been suffering and dying for decades, even hundreds of years. The so-called government of Pristina is trying in every way to make their lives miserable. But we hope in the Risen Lord Christ, as well as all the holy Martyrs and Righteous of Kosovo, that our people will endure and stay in their homes, guarding their monasteries, temples and their hearths, that is, their holy land of Kosovo-Metohija.
Let’s remember our brothers who were exiled from their homes in Croatia and the Federation of Bosnia and Herzegovina. Let’s mention in our prayers Orthodox Christians in Ukraine, Russia, Syria, and recently in Palestine and Israel. How many children, mothers, fathers, brothers and sisters have been killed? How many are sick, barefoot, naked, thirsty, hungry, homeless and without the most basic conditions for life, for whom He shed His most pure blood? So let’s help as much as we can. Even a glass of cold water will not perish (Mt. 10: 42). Because the Savior laid down His life for all of them. May the Risen Lord strengthen and enlighten them spiritually and physically, so that they can overcome all tribulation, suffering and troubles, and feel at least a little joy and beauty of life.
We thank you all for your selfless help to our Diocese, monastery, churches, and all those who needed it. May the Risen Lord Jesus Christ reward you with His heavenly eternal Kingdom. May He receive us all, even in the last hour of repentance, like the repentant robber, with the words: “Truly I tell you, today you will be with Me in paradise” (Luke 23: 43).
From the bottom of our hearts and souls, we warmly greet you with the most joyful greeting:
CHRIST IS RISEN!
TRULY HE IS RISEN!

Your intercessor in the Risen Lord, BISHOP OF CANADA

A Message from Fr. Vladimir

Нека душа моја мртва, Спаситељу, васкрсне с тобом

Не дозволи да је туга уништи и нека не заборави

те песме које је освештавају

Дај ми милост док објављујем твоје химне, јер ти то можеш,

Ти који дарујеш васкрсење палима.

О животу Христовом, Роман Слаткопојац


Ових дана када се чини да свет полако измиче контроли, ми православни хришћани се окрећемо Христу и слави Његовог Васкрсења. Тајна Васкрсења је сведочанство Божије љубави и победе.

Васкрсење Христово је оно које нам даје наду и подиже нас у славу, како бисмо могли да градимо бољи свет око себе. Са женама Мироносицама радосно кличемо свима: Радујте се, јер Спаситељ наш васкрсе! Нека мир, радост и љубав која сија из празног гроба, настањују се у срцима свих људи свуда.

Христос васкрсе! Заиста васкрсе!

Молећи се да доживите ову силну љубав у свом животу, остајем ваш заступник пред престолом Васкрслог Господа,

о. Владимир Вранић

May my dead soul, O Saviour, rise with you
Do not let grief destroy it, and may it not forget
those songs that sanctify it
Give me grace as I proclaim your hymns, for you can do so,
You who grant resurrection to the fallen
On the Life of Christ, Romanos the Melodist

These days when the world seems to be getting out of control, we turn to Christ and the glory of His Resurrection. The Mystery of the Resurrection is a testament to God’s love and victory.

It is the Resurrection of Christ that gives us hope and raises us up in glory, so we can build a better world around us. It is with the Myrrh-bearing women that we joyfully exclaim to all: “Rejoice, for our Savior has risen!” May the peace, joy and love that shines forth from the empty tomb, come to abide in the hearts of all people everywhere.

Christ is risen! Indeed, He is risen!

Praying that you experience this mighty love in your life, I remain your intercessor before the Throne of the Risen Lord,

Fr. Vladimir Vranic

POSTER WALL