Gracanica Community Festival 2024

СВ. САВA

ЦРКВЕНА ШКОЛА „ГРАЧАНИЦА“ ПРОСЛАВИЛА СВ. САВУ

У недељу 29. јануара 2023. године, Црквена школа „Грачаница“ је свечано прославила своју Крсну славу Светитеља Саву. Сама прослава је отпочета Светом Литургијом коју је служио свештеник Владимир Вранић са великим бројем прислужника (чтечева) у олтару о које су предводили чтец Брајан Пејн и г. Александар Стеванов. Апостол тога дана је прочитала Нела Вучак.

Скоро сви ученици који су били тога дана, причестили су се, а по заамвоној молитви благословљени су славски колач и жито. Обичај који се усталио у нашој школи је да кумови за прошлу годину направе колач и жито, те су прошлогодишњи кумови, Илија Тодоровић и Ђорђа Вентрела, направили прелепе славске дарове. Као и сваке године, наставно веће је и ове године изабрало најзаслужније ученике за комове, на основу присуства у цркви и ангажовања и успеха у црквеној школи. Ове године су изабране и тиме посебно почаствоване Антонина Вранић и Лара Мирковић за куме Славе. Овим путем им посебно честитамо на признању и благослову, а желимо им још много успеха у њихом даљем школовању и професионалном усавршавању.

После освећења славских дарова и по завршетку Литургије, сви присутни ученици су заједно отпевали химну Светом Сави, а спонтано су се придружили и остали присутни.

У наставку прославе је уприличена свечана трпеза љубави у Српском центру. Програм је отворила директор школе Мирјана Вујановић пожелевши свима топлу добродошлицу. Затим су све присутне поздравиле овогодишње куме Антонина и Лара истичући своја позитивна искуства у школи и дајући више разлога да се придруже црквеној школи они који то још нису учинили. Црквена школа делује искључиво захваљујући љубави и посвећености учитеља који воле и знају да раде са децом и родитеља који своју децу редовно доводе на активности које школа нуди.

Затим је уследио богат програм који су спремили студенти школе на српском језику. Програм је био разноврстан, од певања, затим рецитовања, преко фолклорних игара, све до представе која на питак и једноставан начин говори о најзначајнијим моментима из житија Светога Саве. Сви који су били укључени у рад и припрему ове прославе знају колико су труда уложила деца и учитељи да програм буде успешан. На крају програма директор школе Мирјана Вујановић, у емотивном обраћању након предивне прославе нарочито истакла труд и рад учитеља и сјајног тима људи који несебично подржава рад школе. Затим је уследило изненађење за најбоље ученике, наиме, господин Слободан Мирковић, у договору са директором Мирјаном Вујановић, је на одушевљење ученика даривао неколикоRoblox картица. Радост је настављена извлачењем добитника и поделом многобројних награда и дарова.

Овим путем још једном упућујемо посебну благодарност учитељима који су прихватили на себе узвишену и сваке хвале достојну одговорност да уче млађе генерације Православној вери и српској култури. Посебно захваљујемо на несебичној љубави, преданости, константној жртви директорке Мирјане Вујановић, и у исто време захваљујемо и сјајном тиму без којег школа не би могла да постоји: Јелена Риберди, Нада Трамблеј, Марија Ана Мариети, Мирјана Драгичевић-Фераро, Милена Стеванов, Драгана Андић, Антонина Вранић, Лидија Драгичевић, чтец Брајан Пејн и асистент у предшколском Мила Јелић.

Срећна Слава, Свети Сава! На многаја и благаја љета!

Свештеник Владимир Вранић

“GRAČANICA” CHURCH SCHOOL CELEBRATED ST. SAVA

On Sunday, January 29, 2023, the Church School “Gračanica” solemnly celebrated its Patron – Saint Sava, the First Archbishop of the Serbian Orthodox Church and Enlightener of Serbia. The celebration itself began with the Divine Liturgy served by Rev. Vladimir Vranić, with a large number of attendants at the altar (Altar Boys) led by the reader Brian Payne and Mr. Aleksandar Stevanov. The apostle of that day was read by Nela Vucak.

Almost all the students who were there that day received Holy Communion, and after the prayer of the Ambo, the Slava bread (Kolach) and boiled wheat (Zhito) were blessed. The custom that has become established in our school is that the Kumovi for the previous year make Kolach and Zhito, thus, last year’s Kumovi, Ilija Todorović and Georgia Ventrella, made beautiful Slava gifts. As every year, the teaching council chose the most deserving students for the school year, based on attendance at church and engagement and success in the church school. This year, Antonina Vranić and Lara Mirković were chosen and specially honored as Kume of the School’s Slava. Hereby, we especially congratulate them on the recognition and blessing, and we wish them much success in their further education and professional development.

After the consecration of the Slava gifts and at the end of the Liturgy, all the present students sang together the hymn to Saint Sava, and the rest of the audience spontaneously joined in as well.

In the continuation of the celebration, a festive table of love was arranged in the Serbian Center. The program was opened by the Principal of the school, Ms. Mirjana Vujanović, wishing everyone a warm welcome. Then, this year’s Kume, Antonina and Lara, greeted everyone present, and in their separate addresses emphasized their positive experiences at the school, giving more reasons to join the church school for those who have not yet done so. The church school operates solely thanks to the love and dedication of teachers who enjoy and know how to work with children, as well as to the parents who regularly bring their children to the activities offered by the school.

Then followed a rich program in the Serbian language prepared by the students of the school. The program was diverse, from singing, then reciting, through folklore dances, all the way to a play that talks about the most significant moments from the life of Saint Sava in a simple and engaging way. Everyone who was involved in the work and preparation of this celebration knows how much effort the children and teachers put in to make the program successful. At the end of the program, the Principal of the school, Ms. Mirjana Vujanović, in an emotional address after the wonderful celebration, particularly emphasized the hard work of the teachers and the great team of people who selflessly support the work of the school. Then followed a surprise for the best students, namely, Mr. Slobodan Mirković, in agreement with the Principal Mirjana Vujanović, gave away several Roblox cards to the delight of the students. The joy continued with the drawing of winners and the distribution of numerous prizes and gifts.

In this way, we once again express our special gratitude to the teachers who accepted the noble and praiseworthy responsibility of teaching the younger generation about the Orthodox faith and Serbian culture and tradition. Special thanks for the selfless love, devotion, constant sacrifice and patience to the Principal, Mirjana Vujanović, and also to the great team without whom the school could not exist: Jelena Riberdy, Nada Tremblay, Marija Ana Marietti, Mirjana Dragičević-Ferraro, Milena Stevanov, Dragana Andić, Antonina Vranić , Lidija Dragičević, reader Brian Payne and pre-school assistant Mila Jelić.

Srecna Slava, Sveti Sava! Many more blessed years!

Rev. Vladimir Vranic